Завантаження...

КИЇВ 02140
прос. М. Бажана, 10-а

Тел.: +38 044 291 55 55

5. Органи управління Асоціації

5.1. Органами управління Асоціації є:

 • Загальні збори членів Асоціації;
 • Рада Асоціації;
 • Президент Асоціації;

5.2. Вищим органом управління Асоціації є Загальні збори.

 • чергові Загальні збори скликаються один раз на рік;
 • рішення Загальних Зборів приймаються голосуванням Членів Асоціації, кожний з яких має один голос;
 • загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 представників Членів Асоціації;

5.2.1. До виключної компетенції Загальних зборів відносяться:

 • Внесення змін / доповнень до Установчого договору Асоціації;
 • Прийняття рішень про реорганізацію чи припинення діяльності Асоціації;
 • Затвердження рішень про прийняття до Асоціації та виключення з неї Її Членів;
 • Встановлення розміру вступних внесків, розміру та терміну сплати членських внесків;
 • обрання Ради та Президента Асоціації;
 • делегування частини своїх повноважень Раді або Президентові Асоціації;
 • затвердження Положення про членство в Асоціації;
 • затвердження зразка заяви про вступ до Асоціації;

5.3. У період між Загальними зборами управління здійснює Рада Асоціації до компетенції якої відноситься:

 • затвердженням програм і проектів
 • визначення поточних завдань, здійснення контролю за їх виконаннями;
 • затвердження річної звітності;
 • скликання Загальних зборів;
 • визначення поточних задач Асоціації;
 • прийняття рішень про створення цільових фондів;
 • розгляд спорів між членами Асоціації;
 • прийняття рішення про вступ Асоціації до інших організацій чи об’єднань;
 • інші питання діяльності Асоціації крім віднесених до виключної компетенції Загальних зборів;
 • рішенням Загальних зборів компетенція Ради Асоціації може бути передана Президенту Асоціації.

5.4. Президент Асоціації, як виконавчий орган Асоціації, має наступні повноваження;

 • за посадою є членом Ради Асоціації;
 • діє без довіреності від імені Асоціації і представляє її у відносинах з юридичними і фізичними особами, в органах державної влади і управління, міжнародних організаціях в Україні і за кордоном;
 • укладає від імені Асоціації договори, інші Угоди;
 • здійснює прийом та виключення Членів Асоціації з наступним затвердженням цих рішень Загальними зборами;
 • очолює адміністративний апарат Асоціації;
 • організовує виконання рішень Загальних зборів та Ради Асоціації;
 • розпоряджається грошовими коштами та майном Асоціації;
 • приймає рішення про прийом та звільнення з роботи адміністративного апарату Асоціації;
 • відкриває поточні та інші рахунки в банках, має право першого підпису фінансових документів;
 • забезпечує зв’язки із банками, їх об’єднаннями та іншими підприємствами, організаціями;

5.5. Для контролю за фінансово-господарською діяльністю може обиратися Ревізійна комісія;

 • Ревізійна комісія обирається Загальними зборами;
 • діяльність Ревізійної комісії регламентується Положенням, яке затверджується Загальними зборами.